Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Letní slevobraní odstartovalo! Slevy až 71 % vybírejte zde

Obchodní podmínky

1. Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku periodického a neperiodického tisku

Čl. 1 Obecná ustanovení

 1. Tyto Podmínky pro dodávku periodického a neperiodického tisku (dále jen Podmínky) upravují smluvní vztahy mezi objednatelem periodického a neperiodického tisku (dále jen Objednatel) a provozovatelem platformy, společností Magaziny CZ s.r.o., se sídlem Cyrilská 508/7, 602 00 Brno, IČO: 01436171, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 78132 (dále jen Provozovatel) prostřednictvím webové stránky www.magaziny.cz (dále jen Platforma). Doručování tisku zajišťuje Vydavatel periodického a neperiodického tisku sám vlastní péčí, a/nebo prostřednictvím třetí osoby, České pošty, První novinové společnosti, případně jiných.
 2. Vydavatel je fyzickou nebo právnickou osobou vydávající periodický tisk na základě oznámení oprávněným orgánům státní správy, případně na základě povolení či licence, udělené v souladu s právními předpisy platnými v ČR. Na Platformě je vždy Vydavatel uvedený u konkrétního titulu.
 3. Provozovatel platformy provozuje Platformu a je oprávněn zajišťovat předplatné periodického a neperiodického tisku v souladu s právními předpisy platnými v České republice.
 4. Provozovatel platformy zajišťuje také elektronické předplatné, které se řídí těmito Podmínkami vyjma čl. 5.
 5. Provozovatel platformy je Vydavatelem zmocněn k provádění správy předplatného a objednávek jednotlivých výtisků (přijímání a zpracování objednávek, přijímání a vyřizování reklamací, změn a ukončení předplatného), dále také k inkasu plateb na interní účet Provozovatele, upomínání pohledávek za neuhrazené předplatné, vystavování dokladů k úhradě a daňových dokladů.
 6. Objednatel je registrovaný uživatel Platformy, který s jejím Provozovatelem uzavřel smlouvu o předplacení periodik, o koupi jednotlivého výtisku periodika nebo o koupi jednotlivého výtisku neperiodického titulu (dále jen Smlouva o dodávce tisku).
 7. Tisk je doručován v České republice i mimo ni.

Čl. 2 Smlouva o dodávce tisku

 1. Smlouva o dodávce tisku vzniká dokončením objednávky Objednatelem prostřednictvím Platformy a potvrzením této objednávky Provozovatelem platformy prostřednictvím Platformy.
 2. Objednatel je povinen včas oznámit jakékoli změny údajů uvedených v objednávce. Opomene-li Objednatel oznámit tyto změny nebo je oznámí opožděně, nese odpovědnost za škodu tím způsobenou (např. dodávka tisku na nesprávnou adresu, zastavení dodávek pro neidentifikovanou úhradu předplatného, poukázání dobropisované částky na špatný účet, neplatnost daňových dokladů kvůli chybným či neúplným údajům apod.).
 3. Objednatel bude před skončením předplatného kontaktován Provozovatelem platformy nebo Vydavatelem s nabídkou v předplatném pokračovat. Pokud nabídku nevyužije, předplatné končí. Bere na vědomí a souhlasí s tím, že předplatné se automaticky prodlužuje na další předplacené období v délce odpovídající délce předchozího předplaceného období, pokud není v konkrétní nabídce předplatného stanoveno něco jiného.
 4. Předplatné končí, pokud Objednatel svým oznámením adresovaným Vydavateli oznámí, že ukončuje předplatné, a to nejpozději 15 dní před skončením příslušného období předplatného.
 5. Vznikne-li Objednateli nárok na vrácení části uhrazeného předplatného, bude mu příslušná částka Provozovatelem platformy jménem Vydavatele anebo Vydavatelem přímo vrácena (Objednatel, který si vyžádal doručování daňových dokladů, obdrží opravný daňový doklad) formou zápočtu s předplatným vyměřeným na další předplatitelské období. Nelze-li nárok Objednatele započítat (např. pro ukončení předplatného), bude částka poukázána převodem na bankovní účet, který sdělí Objednatel, případně na platební kartu Objednatele.

Čl. 3 Úhrada ceny

 1. Předplaceným obdobím se rozumí období, po které budou Objednateli dodávány objednané a zaplacené výtisky periodik vydávaná Vydavatelem.
 2. Doklad k úhradě předplatného obdrží Objednatel nejpozději do 1 týdne od odeslání objednávky; v případě prodloužení předplatného, nejpozději 2 týdny před začátkem dalšího předplatitelského období. Předplatné lze uhradit platební kartou, bankovním převodem nebo platbou složenky. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum úhrady předplatného (tj. datum připsání předplatného na příslušný účet). Objednatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty, obdrží do 14 dnů po uskutečnění zdanitelného plnění daňový doklad vystavený Provozovatelem platformy. Daňový doklad bude Objednateli zaslán elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v registraci do Služby.
 3. K zahájení dodávek objednaného tisku dojde poté, co je platba za předplatné na účtu Provozovatele platformy. Pokud neuhradí Objednatel cenu předplatného do jednoho měsíce od doby, kdy obdržel platební údaje, je jeho objednávka stornována.
 4. V případě pozdní úhrady je Provozovatel platformy oprávněn posunout zahájení dodávky objednaného tisku na nejbližší možné dostupné vydání. Předplatné musí být v případě časopisu uhrazeno nejpozději 10 pracovních dní před vydáním, od kterého Objednatel zvolil zahájení dodávky, v případě novin 5 pracovních dní před zvoleným vydáním.
 5. V případě, že předmětem Smlouvy o dodávce tisku je objednávka jednotlivého výtisku, bude tento výtisk dodán až po jeho úhradě. Jednotlivé výtisky lze uhradit stejnými platebními metodami jako předplatné. Daňový doklad bude Objednateli zaslán elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v registraci do Služby.

Čl. 4 Dodávka objednaného tisku, změny a reklamace

 1. Vlastnické právo k výtiskům přechází na Objednatele, resp. jím určeného odběratele okamžikem jejich doručení.
 2. Vlastnické právo k produktům elektronického předplatného vzniká pouze k číslům, která byla vydána po úhradě ceny předplatného, nikoliv zpětně. Takové právo trvá po celou dobu trvání předplatného.
 3. Provozovatel platformy neodpovídá za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků.
 4. Předmětem reklamace dodávek objednaného tisku může být nedodání předplaceného/objednaného počtu výtisků, dodání neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku, v případě předplatného dále pozdní dodání, absence přílohy, nebo její poškození. Reklamace je možné uplatnit u Vydavatele, Vydavatelem pověřené společnosti, nebo u Provozovatele platformy.
 5. Reklamace dodávek objednaného tisku musí být učiněna nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání. Opožděné reklamace nemusí být akceptovány. K vyřízení reklamace musí dojít do 30 dnů, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší.
 6. V případě oprávněné reklamace má Objednatel nárok na nové doručení reklamovaného výtisku. V případě, že nové doručení výtisku není možné, bude Objednateli odpovídajícím způsobem předplatné prodlouženo.

Čl. 5 Marketingové akce

 1. Pokud není u konkrétní Marketingové akce výslovně uvedeno jinak, vztahují se marketingové akce výlučně na předplatné. Marketingovými akcemi se rozumí nabídka a poskytnutí zvláštního plnění (dárky, slevy, nebo jiné benefity) Objednateli v případě uzavření smlouvy na předplatné a zaplacení celé částky předplatného, v souladu s pravidly příslušné marketingové akce. Marketingové akce se vztahují pouze na nové Objednatele příslušného periodika (není-li stanoveno v marketingové akci jinak), nikoliv k již existujícím odběrům.
 2. Jeden Objednatel je oprávněn v rámci příslušné marketingové akce objednat maximálně 5 předplatných téhož titulu.
 3. Marketingové akce jsou platné pouze pro území České republiky. Vydavatel neposkytuje plnění v rámci marketingových akcí (včetně slev) mimo území ČR.
 4. Objednatel nemůže využít zvláštní nabídku v marketingové akci, pokud již je Objednatelem titulu, k němuž se marketingová akce váže, či trvá předplatné téhož titulu na téže adrese Objednatele (nebo odběratele), nebo během předcházejících tří měsíců bylo zrušeno předplatné téhož titulu na téže adrese Objednatele (nebo odběratele). Z důvodu jistoty se uvádí, že pro posouzení téže adresy nemá vliv změna jména daného Objednatele či odběratele. Ve shora uvedených případech je předplatné řádně objednáno, avšak podmínky marketingové akce se na takový odběr nevztahují. V případě pochybností si Vydavatel vyhrazuje právo rozhodnout, zda se jedná o nový odběr předplatného splňující nárok na poskytnutí zvláštního plnění v rámci marketingové akce, či nikoliv.
 5. Povinnost Vydavatele poskytnout zvláštní plnění v rámci marketingové akce zaniká v případě, kdy Objednatel poruší podmínky stanovené pro jejich poskytnutí v rámci konkrétní marketingové akce, nebo porušil, případně nesplňuje, podmínky stanovené právními předpisy (např. věkové omezení pro alkohol). Objednatel nemá právo na žádné náhradní plnění.
 6. Předplatné uzavřené v rámci marketingové akce nelze ukončit ze strany Objednatele před uplynutím doby, na kterou je zaplaceno, a nelze snížit počet takto uhrazených odebíraných výtisků.
 7. Pokud není u konkrétní Marketingové akce výslovně uvedeno jinak, je plnění v rámci marketingové akce vždy odesíláno na adresu Objednatele (plátce předplatného), a to i v případě, kdy odběratelem je odlišná osoba. Plnění bude odesláno buď jako poštovní zásilka nebo kurýrní službou. Vydavatel zasílá plnění zpravidla do 8 týdnů od zaplacení předplatného.
 8. Pokud se odeslané plnění vrátí z adresy pro doručení zpět Vydavateli jako nedoručené, bude poskytnuto pouze na základě žádosti Objednatele, přičemž náklady spojené s opětovným doručením, resp. poskytnutím může nést Objednatel.
 9. V případě, že v rámci konkrétní marketingové akce není již stanovené plnění k dispozici, vyhrazuje si Vydavatel právo zaslat Objednateli náhradní plnění ve srovnatelné hodnotě.
 10. Zvláštní plnění k předplatnému není prodávaným zbožím, a proto není Vydavatelem fakturováno, pokud není na daňovém dokladu uvedeno jinak. Vydavatel neposkytuje žádnou záruku na zvláštní plnění, s výjimkou případů, kdy je záruka výslovně Vydavatelem uvedena. Při případné reklamaci zvláštního plnění Vydavatel vyžaduje původní obal, aby mohl identifikovat dodavatele zvláštního plnění. Objednatel bere na vědomí, že vyřízení reklamace závisí na dodavateli zvláštního plnění.

Čl. 6 Kontaktní adresa Objednatele

 1. Pro účely doručování korespondence Objednateli se kontaktní adresou rozumí jeho adresa uvedená v objednávce; pokud je v objednávce uvedena odlišná fakturační a korespondenční adresa, považuje se za kontaktní adresu korespondenční adresa. Pokud Objednatel neoznámí (prostřednictvím uvedených kontaktů Provozovatele) jinou adresu, bude korespondence považována za doručenou, uplynutím třetího dne ode dne jejího odeslání na kontaktní adresu, která byla uvedena při objednávce.
 2. Není-li výslovně sjednáno jinak, nemusí být korespondence určená Objednateli zasílána doporučeně.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky upravují ve stanoveném rozsahu smluvní vztah mezi Provozovatelem platformy a Objednatelem ohledně správy předplatného.
 2. Objednáním tisku Objednatel souhlasí s obsahem těchto Podmínek.
 3. Změna Podmínek se nevztahuje na aktuální období předplatného, které bylo zahájeno před nabytím její účinnosti.
 4. Pro objednávky periodického tisku objednané objednatelem na Platformě a hrazeny Vydavateli či třetí osobě se tyto Podmínky nevztahují.
 5. Smluvní vztah mezi Objednatelem a Provozovatelem platformy se řídí výlučně českými právními předpisy, případné užití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží či kolizních norem se vylučuje. Veškeré spory vzniklé ze smluvního vztahu mezi Objednatelem a Provozovatelem platformy budou rozhodovány k tomu příslušným soudem v České republice.
 6. V případě, že dojde mezi Provozovatelem platformy a Objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy o dodávce tisku, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Objednatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 7. Pokud je Objednatel podnikatelem, neuplatní se ustanovení § 1799 a 1800 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).
 8. Kontaktní údaje Provozovatele: Magaziny CZ s.r.o., se sídlem Cyrilská 508/7, 602 00 Brno, e-mail: objednavky@magaziny.cz

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 20.12. 2023.

 


2. VOP pro tištěné předplatné distribuované společnostmi

Česká pošta, s. p.

Časopisy: ARCHITECT+, Development News & Facility Manager, Facility manager, Méďa Pusík, Pes přítel člověka, Střelecká revue, Praktik - obchodní podmínky

První novinová společnost a.s.

Noviny: Právo - obchodní podmínky

SEND Předplatné, spol. s r.o.

Časopisy: DEKOR, DEKOR SPECIÁL, FotoVideo, {{magazinyvydavatele:82}}, Pevnost, Pevnost Plus, HOME, Recepty prima nápadů, Zahrada prima nápadů, V zahradě, ASB, Realizace staveb, TZB Haustechnik, RUN, Psí sporty, Můj ateliér, Můj ateliér Speciál, {{magazinyvydavatele:35}}, Euro, Dolce Vita, Muži v Česku, Panenka magazín, SCORE, Digitální Foto, Motocykl, Playboy, Stereo & Video , Automobil revue, Bydlení, Doprava a silnice, Historie a vojenství, Moderní byt, Svět koupelen, Svět kuchyní, Technický týdeník, Trucker, Jezdectví, AMS Speciál Ferrari, AMS Speciál Porsche, AMS Speciál Mercedes, AMOS, GOLEM, Korálki, Motorbike, Motorbike Katalog, Bydlení mezi panely, Bydlení mezi panely Speciál, Flying revue, Flying revue speciál B Letecká meteorologie, Flying revue speciál C VFR letecký průvodce Evropou I - obchodní podmínky


3. VOP pro předplatné dalších vydavatelů

A 11 s.r.o.

časopisy: Harmonie, Sorry, Innovation, PROFI HR, PROFI Poradenství & Finance, Ze ZDRAVOTNICTVÍ, Ze ZDRAVOTNICTVÍ & PROFI Medicína, Mladý svět, Lawyers & Business, Špuntíci, Premium Guide, Kutilství, Matka a dítě, Estate & Business, CEO - obchodní podmínky

Affinity Media s.r.o.

časopisy: Miminko - obchodní podmínky

Burda International CZ s.r.o.

časopisy: Apetit, ELLE, CHIP, Naše krásná zahrada , Burda Style, Svět ženy, Elle Decoration, Marianne, Marianne Bydlení, Marianne Venkov & Styl, LEGO® Star Wars™, LEGO® NINJAGO®, LEGO® City, Naše krásná zahrada speciál, Burda Easy, LEGO® BATMAN, LEGO® NINJAGO® LEGACY, LEGO® FRIENDS, LEGO® MARVEL AVENGERS, LEGO® Jurassic World™, LEGO® Minecraft™, LEGO® DreamZzz, Burda Plus, Burda Pletení, Katka křížovky, Svět ženy křížovky - obchodní podmínky

Bylinky Revue s.r.o.

časopisy: Bylinky Revue, Dobromysl - obchodní podmínky

CZECH NEWS CENTER a.s

časopisy: Computer, Lidé a Země, ABC, Reflex, Svět motorů, Auto TIP, Mateřídouška, Moje psychologie, Sluníčko, e15, Aha!, Blesk, Sport, Blesk Hobby, Blesk Křížovky, Blesk pro ženy, Blesk Zdraví, Auto TIP Klassik, Svět motorů Speciál, Nedělní Blesk, Nedělní Aha!, Aha! pro ženy, 4FLEET, Nedělníček, Blesk Bydlení, Páteční Blesk s TV magazínem, e15 MAGAZÍN, Blesk pro ženy křížovky, BLESKmobil Křížovky, Blesk Vaše recepty, Aha! Křížovky, Blesk tlapky KŘÍŽOVKY - obchodní podmínky

Časopisy pro volný čas s.r.o.

časopisy: Chatař & chalupář, Domov, Rozmarýna, Zdraví, Malování jehlou - obchodní podmínky

Český zahrádkářský svaz o.s.

časopisy: Zahrádkář - obchodní podmínky

Čtyřlístek, spol. s r.o.

časopisy: Čtyřlístek, Čtyřlístek Speciál, Čtyřlístek (starší čísla), Čtyřlístek MINI - obchodní podmínky

DILESTA PRODUCTION, s.r.o.

časopisy: Gastro & Hotel - obchodní podmínky

Empresa Media, a.s.

časopisy: Týden, Instinkt, Sedmička, Interview ČR, Empresa Speciály, Empresa Knihy - obchodní podmínky

Esprit Bohemia, s.r.o.

časopisy: PERFECT WOMAN, Sofie Bydlení, Estetika, Rituals, Tvoříme s láskou, Tvoříme s dětmi, Hvězdička, Hvězdička Speciál, Hvězdička Cesta do školy, Hvězdička Nejkrásnější pohádky na dobrou noc, Hvězdička Omalovánky ZOO - obchodní podmínky

Extra Publishing, s.r.o.

časopisy: Živá historie, Tajemství vesmíru, Válka REVUE, Tajemství české minulosti, 100+1 Zázraky medicíny, Časostroj, I. světová, II. světová, 100+1 zahraniční zajímavost, 100+1 historie, Bitvy, Přežít, Vojska, Zbraně, Lovec - obchodní podmínky

Forum Media, s.r.o.

časopisy: Marketing & Media - obchodní podmínky

HIKE, BIKE, PADDLE, TRAVEL, RUN, RUM, z.s.

časopisy: Svět outdooru, Svět běhu, Pádler, Travel Life - obchodní podmínky

IDG Czech Republic, a. s.

časopisy: Computerworld, ChannelWorld, CIO Business World, Security World - obchodní podmínky

LUXURY GUIDE, s.r.o.

časopisy: Luxury Guide, Travel Digest, Luxury Business - obchodní podmínky

MAFRA a.s.

časopisy: Cosmopolitan, Esquire, Chvilka pro tebe, Rytmus života, Žena a život, Týdeník televize, Harpers Bazaar, Mladá fronta DNES, TÉMA, Čtvrteční MF DNES s TV magazínem - obchodní podmínky

N media, a.s.

noviny: Deník N - obchodní podmínky

Nakladatelství CREW s.r.o.

časopisy: Simpsonovi, Bleach, CREW 2, GANTZ, Garfield, Naruto, Útok titánů, Modrá CREW, Tokijský ghúl, Čarodějova nevěsta, Zaslíbená Země Nezemě, Fullmetal Alchemist, Tokijský Ghúl: Re, My Hero Academia - Moje hrdinská akademie, Pokémon, Ateliér špičatých klobouků, Berserk, Zabiják démonů, Spy x Family, One-Punch Man, BATMAN/FORTNITE, Němý hlas, BATMAN/FORTNITE: FOUNDATION, Jujutsu Kaisen, Fortnite X Marvel: Nulová válka, Tokyo Revengers, Jak jsem se reinkarnoval coby sliz, SpongeBob, Chainsaw Man, Láska ve střihu cosplaye, Sakamoto Days, Kaidžú č. 8, Mládí na hřišti, Blue Lock, Moje hvězda, One Piece - obchodní podmínky

Naše vojsko, s.r.o.

časopisy: Fakta a svědectví, Military revue - obchodní podmínky

POWER YOGA AKADEMIE s.r.o.

časopisy: JÓGA DNES - obchodní podmínky

PRO VOBIS, s.r.o.

časopisy: Dřevo & Stavby, Sruby & Roubenky - obchodní podmínky

Premium Media Group a.s.

časopisy: Premium Sports, Estate - obchodní podmínky

RF Hobby, s r.o.

časopisy: 21.století, 21.století EXTRA, Epocha, 21.století JUNIOR, Zbraně a náboje, Top Class, Paní Domu, REZIDENCE, Enigma, HISTORY revue, Panorama 21. století, Doteky štěstí, Krimi revue, Epocha Speciál, Enigma Speciál, HISTORY revue Speciál, Svět na dlani, Moje šťastná hvězda, Můj čas na kafíčko, Svět na dlani Speciál, Můj kousek štěstí, Křížovky Můj čas na kafíčko České seriály, Křížovky Moje šťastná hvězda, Staré dobré časy, Moje chvilka pohody, Moje sladké tajemství, Osudy slavných hvězd, Šikulka, Můj čas na kafíčko Pro ženy, Křížovky ke kafíčku Můj čas na kafíčko, Číselné křížovky Můj čas na kafíčko, Křížovky pro zábavu Můj čas na kafíčko, Super luštění Můj čas na kafíčko, Můj čas na kafíčko HOBBY, Šikulkovo tvoření - obchodní podmínky

Rybář s.r.o.

časopisy: Rybářství - obchodní podmínky

SLIM media s.r.o.

časopisy: NORDICmag, SNOW, SWISSmag - obchodní podmínky

SMILE MUSIC s. r. o.

časopisy: Spark - obchodní podmínky

Sovenio s.r.o.

časopisy: Eniologie člověka - obchodní podmínky

Spolek přátel časopisu FOTO z.s.

časopisy: FOTO - obchodní podmínky

VLTAVA LABE MEDIA a.s.

časopisy: National Geographic, Glanc, gurmet, TV magazín, Křížovkář TV Magazín, TV star, TV mini, Receptář + Speciály, Praktická žena Kreativ, Překvapení, Story, Týdeník Květy, Vlasta, Dům & zahrada, Koktejl, TV expres, Deník, Kondice, TV pohoda, Překvapení + speciály, Deník Křížovky, Receptář, TV Streaming, TV pohoda křížovky - obchodní podmínky

Vydavatelství Propolis, s.r.o.

časopisy: Pravý domácí časopis - obchodní podmínky

WATCH STAR MEDIA, s.r.o.

časopisy: Hattrick, Hodinky & šperky, Svět kulturistiky - obchodní podmínky

Yacht, s. r. o.

časopisy: Yacht, Wine & Degustation, Průvodce nejlepšími víny - obchodní podmínky

ZO ČSOP Bílé Karpaty

časopisy: Bílé - Biele Karpaty - obchodní podmínky


4. Obchodní podmínky předplacených dárkových karet

Obchodní podmínky předplacených poukazů naleznete zde


5. Další provozní informace

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Máte možnost kdykoli udělit či odvolat svůj souhlas.


6. Řešení sporů mimosoudní cestou

Veškeré reklamace a požadavky se vždy snažíme řádně projednat a vyřešit k Vaší spokojenosti. Pokud by i přesto došlo ke vzniku spotřebitelského sporu, který by se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, máte možnost podat návrh na mimosoudní řešení sporu, například prostřednictvím služby České obchodní inspekce na webu https://adr.coi.cz/cs